Zaveza 15/2020 – Akcija, naredimo!

Knjiga v podporo Zavezi za uspešno prihodnost  Slovenije: 15/2020, v katero se managerji vpisujemo od Januarskega srečanja, govori o izvedbi: »Uspelo nam je poistovetiti se z Zavezo in jo predstaviti javnosti. To je odlično, zdaj pa akcija! Kot pravi Nikov slogan: »Just do it!«

V podporo izvedbi je v strokovni službi nastal dokument – operacionalizacija Zaveze v delu, ki se nanaša na odgovornost managementa. Nanj so se že odzvali člani upravnega odbora sekcije mladih. Tako je nastala pobuda za sestavo delovne skupine, ki pripravlja priporočena merila ali smernice. Z njihovo pomočjo manager preverja svoj vodstveni prispevek k uresničevanju Zaveze. Skladno s pravilom: Kar se da izmeriti, je narejeno. Vabljeni, da tudi vi prispevate k »brušenju« meril in da jih začnete uporabljati.

Trije stebri napredka za management

Čeprav posamezna slovenska podjetja sodijo v svetovni vrh, je splošna konkurenčnost slovenskega gospodarstva nizka, ugotavljamo v Zavezi za uspešno prihodnost Slovenije: 15/2020. Povprečna dodana vrednost s 36.000 evri na zaposlenega ne zadošča za evropske plače, pomembnejše vlaganje v razvoj podjetja in vzdrževanje družbenega standarda. Kot trije stebri napredka in dinamičnega razvoja, ki lahko učinkovito vplivajo na povečanje konkurenčnosti v podjetjih, se managementu postavljajo: razvoj poklica managementa in odličnosti vodenja, oblikovanje poslovnih modelov z višjo dodano vrednostjo, spoštljivost in preglednost v odnosih z deležniki podjetja.

Določitev treh stebrov temelji na ugotovitvah raziskav o konkurenčnosti slovenskih podjetij in njihovega vodenja. Upoštevana je usmeritev, da veliko ukrepov ne prispeva k popolnosti, temveč slabi pozornost in zmanjšuje možnost uspeha; zato je najbolje izbrati enega ali le nekaj odločilnih ciljev, ki vplivajo na veliko drugih ciljev – v nadaljevanju podrobneje razčlenjujemo omenjene tri stebre.

Foto: arhiv Združenja Manager

Razvoj poklica managementa in odličnosti vodenja

Svoje poslanstvo in odličnost vodenja slovenski managerji krepimo in pospešujmo z: razvojem globalnih voditeljev: v podjetjih razvijajmo prihodnjo generacijo managerjev (sistemi nasledstva) in drugih ključnih kadrov, ki so usposobljeni za mednarodno tekmo; poseben poudarek je namenjen krepitvi deleža managerk v vodstvih podjetij – za to je vzpostavljen projekt Vključi.vse; oblikovanjem inovativnih in tržno usmerjenih organizacijskih kultur z razumevanjem pomena trikotnika inovacije-človek-trženje, ki ga središči prav človek oziroma talent; izobraževanjem o sodobnem vodenju, pri čemer izobražujemo sebe in mlajše managerje. Vprašajmo se in ukrepajmo: Se kot managerji izobražujemo redno, dovolj in kakovostno? Beremo strokovno literaturo? Sledimo napredku na svojem področju?; uvajanjem sodobnih managerskih praks ter učinkovitih orodij in sistemov vodenja; INSAJDER vodenjem, pri katerem spoštujemo in uveljavljamo Kodeks etike. 

Številke so prepričljive: podjetja z zelo kakovostnimi odnosi med zaposlenimi in organizacijo v povprečju dosegajo skoraj devetkrat višjo dodano vrednost na zaposlenega in dvakrat višji čisti dobiček, razkriva raziskava prof. dr. Maje Makovec Brenčič in mag. Matevža Raškoviča z ekonomske fakultete na podlagi podatkov medijsko-raziskovalnega projekta Zlata nit – izbor zaposlovalca leta, v katerem sodeluje tudi Združenje Manager. Poslovni svetovalec Boštjan Ložar je v raziskavi Združenja Manager že leta 2008 opozoril: »Glede na zaostreno globalno konkurenco je zadnji čas, da (slovenska podjetja, op. avt.) začnejo prestrukturiranje poslovnih modelov, izboljšave produktnih strategij in uporabo najsodobnejših managerskih konceptov ter resnično globalno optimizacijo virov.«

Oblikovanje poslovnih modelov z višjo dodano vrednostjo

Prva in neprestana naloga managerja je prizadevanje za doseganje najboljših ekonomskih rezultatov z viri, ki so v uporabi ali na voljo. Z rastjo učinkovitosti poslovanja in skrbnostjo dobrega gospodarja managerji (pre)usmerjajmo sredstva v: raziskave in razvoj: novi izdelki in storitve z višjo dodano vrednostjo, trženje: lastne blagovne znamke, usmeritev na svetovne in hitrorastoče trge: povezovanje podjetij v verigo vrednosti, dizajn in funkcionalni dizajn – preboj v višji cenovni razred, trajnostno naravnane modele poslovanja.

Po statističnih podatkih (npr. Creative Economy Report, 2008, UNCTAD) posebna vloga pri konkurenčnosti izdelkov in storitev pripada področju oblikovanja, izpostavlja Miha Klinar iz Gigodesigna, strokovnjak za produktno oblikovanje in predavatelj na letošnji aprilski konferenci MQ za inovativno voditeljstvo: »Slovenska konkurenčnost je tradicionalno tehnološko usmerjena, dosegamo dobro kakovost za nižjo ceno in smo zanesljiv dobavitelj. Večina podjetij, ki svoje izdelke trži pod lastno blagovno znamko na trgih EU, svojo konkurenčno prednost gradi, razen v manj številnih primerih, na strategiji ‘price – performance’ ali ‘skoraj isto za malo manj’. 

Podjetja z zelo kakovostnimi odnosi med zaposlenimi in organizacijo v povprečju dosegajo skoraj devetkrat višjo dodano vrednost na zaposlenega in dvakrat višji čisti dobiček.

Zato v diferenciacijo svojih izdelkov ne vlagajo, vstop med najboljše pa se zdi nedosegljiv.« Nasprotno kažejo dobre prakse uspešnih držav, kot pravi Miha Klinar: »Oblikovanje je dejavnik vpliva v preoblikovanju raziskovalnih projektov v visokotehnološke izdelke, orodje za izboljšanje storitev, npr. prestrukturiranje državne uprave, pri projektih za racionalizacijo in izboljšanje uporabniške izkušnje v zdravstvu, v projektih socialne inovacije, večje energetske samozadostnosti, zmanjševanja odpadkov in okoljski odgovornosti.« Dizajn namreč ni samo lep izdelek, dizajn pomeni predvsem učinkovit izdelek.

Spoštljivost in transparentni odnosi z deležniki

Managerji si skupaj z lastniki prizadevamo za uvajanje sistemov ocenjevanja in nagrajevanja managementa, ki upoštevajo model blaginje podjetja, na katerega vplivajo trije elementi: poslovni rezultati, kakovost življenja zaposlenih in drugih ljudi, povezanih s podjetjem, ter varovanje okolja. Člani Združenja Manager sprejemamo in uveljavljamo Kodeks etike, ki temelji na desetih načelih: spoštujem dostojanstvo posameznika, skrbim za rast in razvoj sodelavcev, osredotočam se na blaginjo podjetja, odgovoren sem do lastnikov, gradim medsebojno zaupanje med poslovnimi partnerji, delujem dobronamerno do skupnosti, vodim odprt in konstruktiven dialog z državo in njenimi institucijami, odgovorno sobivam z okoljem, zavedam se zahtevnosti poklica in odgovoren sem do sebe. Kot del trikotnika korporativnega upravljanja se managerji zavzemamo za transparentno poslovanje in upoštevanje sodobnih pristopov korporativnega upravljanja (Kodeks upravljanja javnih delniških družb), ki v Sloveniji še niso dovolj prisotni; pri neupoštevanju teh pravil pa bi bilo treba nositi ustrezne posledice.

Kar se izmeri, to se naredi: orodje za spremljanje

V podporo uresničevanju napredka na navedenih področjih je pripravljena zasnova priporočenih meril, po katerih manager (poleg ključnih dejavnikov uspešnosti, vzpostavljenih v organizaciji) preverja dinamiko napredka z vidika uveljavljanja Zaveze za uspešno prihodnost Slovenije: 15/2020. Člani Združenja Manager ste vabljeni, da z uporabo in/ali izboljševanjem prispevate k uveljavljanju meril in ste tudi tako aktivno vključeni v uresničevanje Zaveze. Vsak delček zavzetosti se preliva v uspeh. Premaknimo Slovenijo bliže najboljšim.

Merila za spremljanje zaveze

Predlagamo, da člani uresničevanje zaveze spremljajo s pomočjo naslednjih točk.

1. Primerjava poslovnih rezultatov podjetja s preteklim letom in smernice v panogi glede na (svetovno) vodilnega v dejavnosti s posebno pozornostjo na:
• učinkovitosti poslovanja in ustvarjeni dodani vrednosti,
• deležu in učinkovitosti sredstev, vloženih v raziskave in razvoj ter dizajn, izobraževanje in razvoj sodelavcev: ključnih kadrov in (bodočih) managerjev, s poudarkom na doseganju vsaj 30-odstotnega deleža managerk v vodstvih podjetij in trženju;
• povečanju internacionalizacije poslovanja.

2. Uveljavljanje sistemov spremljanja kakovosti odnosov z deležniki podjetja (podlaga Kodeks etike) in uvajanje sistemov uravnoteženih kazalnikov uspeha (povezano s prvo točko). 

3. Upoštevanje in uveljavljanje Kodeksa etike Združenja Manager in Kodeksa upravljanja javnih delniških družb.
Vključite se v delovno skupino, ki bo sestavila priporočena merila. Pišite na komunikacije@zdruzenje-manager.si. Zaželeni so tudi komentarji, mnenja ali spodbude, kako naj bomo pri uresničevanju Zaveze učinkoviti kot stroka in kot združenje!

Mag. Edita Krajnović je urednica in direktorica v podjetju Mediade d.o.o. Članek je bil objavljek v MQ reviji št. 20, aprila 2012