Usmerjajte svojo energijo in energije drugih

Osebne potenciale je, podobno kot finančni kapital, treba plemenititi.

Moja babica je veliko prispevala k temu, da sem postal uspešen komunikator. Kadar se je pripravljala na srečanje z ljudmi, pri katerih je želela pustiti vtis, se je držala nauka: »Prositi in hvaliti je zastonj«. Dolgo sem njene besede razumel dobesedno. »In priznam, da sem potreboval veliko let in izkušenj, da sem njen nauk dojel globlje,« sem zaupal urednici MQja, ko sva ob kavi kramljala o zasnovi pričujočega članka.

Danes razumem, da ‘prositi’ pomeni razvijati sposobnost izražanja sebe in svojih potreb tako, da jim drugi prisluhnejo in jih razumejo. ‘Hvaliti’ pa pomeni razvijati sposobnost opažanja pozitivnih lastnosti pri drugih in jim to tudi iskreno povedati. In ravno tu se skriva osnovna vloga managerja: povezovanje dejavnikov, ki omogočajo uspešnost. Biti uspešen manager je nedvomno izziv. Kot tak mora biti vizionar, predan svojemu poslanstvu, imeti mora dovolj modrosti, da lahko na poti uspešnosti vodi druge, ob vsem tem ohranja optimizem in predstavlja zgled sodelavcem in drugim. Lahko bi mu rekli vitez današnjega časa. Seveda je takšna podoba managerja lahko obremenjujoča. Včasih se zdi, da so znanja, s katerimi razpolagamo, in veščine, ki jih obvladujemo, še vedno premalo, da bi bili kos visoko zastavljenim standardom. Kljub temu nekateri uspešni posamezniki dokazujejo, da jih je možno doseči. Značilno za njih je, da znajo potegniti najboljše iz sebe, drugih in iz poslovnih priložnosti. Da znajo vrednote in vire povezovati, razvijati v vrednosti in povečevati njihove učinke. Proces povezovanja pa se mora začeti že v njih samih.

Profesionalnost tvorijo kapitali in vrednote, zgrajene v t.i hišo kapitalov. Vir: knjiga 9Korakov učinkovitega komuniciranja

Iz kapitalov zgradite hišo

Osebne potenciale in vire podjetja lahko obravnavamo kot različne kapitale, ki jih je, podobno kot finančni kapital, treba plemenititi. Simbolno hišo kapitalov, ki tolmači model celovitega pristopa, oblikujejo čustveni, intelektualni, komunikacijski in poslovni kapital. Čustveni kapital je vir od koder črpamo spoštovanje, pozitivno naravnanost in razumevanje na osnovi pozitivnih in ustvarjalnih čustev. Oblikuje pozitiven odnos do sebe, drugih, dela in družbe. Plemeniti miselnost in prispeva k rezultatom. Intelektualni kapital se odraža v sposobnostih obravnavanja, analiziranja in artikuliranja, odločanja, upravljanja in vodenja. Ustvarjajo ga energije konstruktivnih misli in znanja. Oblikuje pozitiven odnos do dela, poklica in poslovnosti. Komunikacijski kapital omogoča vzpostavljanje odnosov, usklajevanje in povezovanje. Poslovni kapital je odraz sposobnosti uspešnega delovanja in poslovanja.

Integriranost teh štirih kapitalov oblikuje ustvarjalno moč, ki se odraža v profesionalnosti in podjetnosti. In manager je ustvarjalna oseba, ki z oblikovanjem svojega mišljenja, znanja, čutenja in delovanja na osnovi opredeljenih vrednot in analize okoliščin, sprejema težavne poslovne situacije kot izziv in skladno s tem ustrezno ukrepa. Zato je pomembno, da svoje notranje kapitale spoznava, povezuje in usklajuje, da bi dosegel notranjo stabilnost, povezovanje dejavnikov in obvladovanje težavnih situacij.

Sinergija, plus in krat

Gledano širše, pa tudi razvojno komunikacijsko-poslovno usmeritev prihodnosti predstavlja interaktivno sodelovanje in usklajeno delovanje: sinergija. Potreba pa sinergisjkih učinkih se pojavlja tako na osebni, partnerski, timski, podjetniški kot družbeni ravni. Pri tem je pomembno, da pristopamo celovito in interdisciplinarno, da povezujemo različne ravni. V kolikor zastopamo zgolj ozke lokalne, kapitalske ali politične interese, bomo takšne projekte težko izpeljali.

Preden oblikujemo vizijo prihodnosti, jetreba vedeti, katere energije usmerjajo osebe, podjetja ali družbo v sedanjosti.

Najprej razčistimo dilemo: je upravljanje in vodenje eno in isto? Ni. Upravljanje nakazuje vertikalno smer, ko povezujemo vrednote, vire in poslanstvo s cilji in vizijo podjetja. Vodenje pa zaznamuje horizontalno smer, ki usklajuje zaposlene in posle. V praksi mora manager oboje preplesti, pri čemer se sinergijski pristop najbolje odraža v modelu križnega povezovanja, upravljanja podjetja in vodenja poslov.

Matematična simbola + (plus) in x (krat) ponazarjata usklajevanje notranjih energij – osebnih ali timskih – in njihovo povečanje na podlagi zunanjih energij oziroma povezovanja s partnerji in prepoznavanja tržnih priložnosti.

Vir: knjiga 9Korakov učinkovitega komuniciranja

Znak + (plus) predstavlja notranje potenciale tako posameznikov kot podjetij. Simbolizira usklajevanje in povezovanje zavestnih misli in zavestnih čustev, dejanj in razvoja. Zavestne misli oblikujejo namen, pristope, načrte, strategije, ciljno usmerjenost in razvoj. Zavestna čustva oblikujejo pomen, zaupanje vase in v vrednote kot vire na osebni, poslovni in družbeni ravni. Dejanja odražajo poslovno in razvojno naravnanost. Razvoj pa odraža smiselnost in uspešnost na vseh ravneh.

Znak x (krat) aktivira energijo ‘plusa’ in jo povečuje. Leva poševnica je simbol povečanja pozitivne naravnanosti, volje, da dosežemo načrtovan namen, desna pa povečanje prizadevanja.

Šele ko sta znaka + in x integrirana, smo pripravljeni za usklajevanje notranjih in zunanjih energij, pa tudi za učinkovito vodenje in upravljanje.

Vir: knjiga 9Korakov učinkovitega komuniciranja

Energijski management

Če razumemo človeka kot energijsko bitje, se nam odpre tudi nov pogled na poslovne procese. Naše misli, čustva, občutki in telo predstavljajo energijsko sliko nas samih. Raven medsebojne usklajenosti teh energij pa opredeljuje sposobnost celovitega obravnavanja in pristopa k različnim težavnim situacijam.

 Uspešen manager ali moder človek upravlja svojo energijo, jo zavestno usmerja in tako dosega večjo učinkovitost. Proces upravljanja s subtilnimi energijami življenja oziroma z energijami misli, čustev, občutkov in dejanj, predstavlja energijski management, kakor sem ga poimenovala v knjigi 9Korakov učinkovitega komuniciranja. Njegova vloga je odkrivanje in razvijanje potencialov, komuniciranje in usmerjanje sposobnosti posameznikov, timov ali podjetij.

Oblikovanje prihodnosti zahteva čvrst temelj – to je pozitiven odnos do sedanjosti. Da bi lahko oblikovali uresničljivo vizijo prihodnosti, pa je trebe vedeti, kakšne energije oblikujejo in usmerjajo osebo, podjetje ali družbo v sedanjosti. Energijo usmerjamo z oblikovanjem odnosa do poslovnih priložnosti in razvijanjem odnosa do partnerjev, pri čemer smo lahko optimistični ali črnogledi. Način usmerjanja energije je torej odvisen od nas samih. Z črno barvo pač ne moremo narisati rumenega sonca. Sedaj veste, zakaj so uspešni managerji povečini uspešni tudi v osebnem življenju?

Olivera Baćović Dolinšek je strateška svetovalka, avtorica knjige 9Korakov učinkovitega komuniciranja. Rajko Dolinšek je direktor agencije za integrirano komuniciranje Informa Echo. Članek je bil objavljen v MQ reviji št.7, junija 2008