SPIRIT Slovenija z novim pristopom k uvajanju poslovne odličnosti v slovenska podjetja

Slovenija je poslovno odličnost že pred časom prepoznala kot pomemben temelj v doseganju globalne konkurenčnosti na vseh področjih. Model odličnosti EFQM podpira trajnostni gospodarski razvoj z uporabo načel odličnosti in širjenjem najboljših praks vodenja organizacij. Podjetjem, ki stremijo k izboljšanju svojih poslovnih procesov in želijo stopiti na pot poslovne odličnosti, vpeljevanje načel poslovne odličnosti po tem modelu pomaga pri prepoznavanju njihovih prednosti, kot tudi priložnosti za izboljšave, nakaže pa jim tudi pot k izboljšanju poslovnih rezultatov.

Strategija razvoja odličnosti v Sloveniji

Vlada Republike Slovenije je januarja 2018 sprejela Strategijo poslovne odličnosti 2018–2030, ki opredeljuje vizijo, ključne strateške cilje in pričakovane rezultate poslovne odličnosti. Strategija vključuje vse relevantne deležnike v državi, v osrčje pa postavlja gospodarstvo. Z letošnjim letom SPIRIT Slovenija prevzema skrbništvo nad programom promocije in spodbujanja poslovne odličnosti, pa tudi postopek podeljevanja najvišjega priznanja v okviru nacionalnega programa kakovosti RS za dosežke na področju poslovne odličnosti.

Prevzem nalog sovpada s poslanstvom SPIRIT Slovenija, ki se navezuje na zagotavljanje učinkovite in celovite podpore pri razvoju slovenskih podjetij in njihovi promociji tako na domačem kot tudi globalnem konkurenčnem trgu. V ta namen skrbi za promocijo in spodbujanje uveljavljenih pristopov, ki dolgoročno izboljšujejo konkurenčnost gospodarstva in države kot celote. Med takšne pristope sodi tudi poslovna odličnost.

Razvijanje odličnosti z uporabo modela odličnosti EFQM

Odličnost ni enkratno dejanje ali dosežek, je način življenja tako posameznika kot organizacije in države. Modeli odličnosti zaenkrat omogočajo najbolj sistematičen in celovit pristop k analiziranju, ocenjevanju in izboljševanju delovanja in dosežkov organizacij in s tem omogočajo celostno razumevanje, prepoznavanje prednostnih izzivov in trajnostno naravnane izboljšave.

Razširjenost uporabe teh modelov po svetu je velika: japonska nagrada za kakovost Deming Prize, ameriška The Malcolm Baldrige National Quality Award (MBNQA) ter v Evropi, arabskem svetu in tudi na Kitajskem vse bolj uveljavljen evropski model odličnosti EFQM. Slednji podpira trajnostni gospodarski razvoj z uporabo načel odličnosti in širjenjem najboljših praks vodenja organizacij. Prvenstveno je model namenjen samoocenjevanju. Vodjem in zaposlenim omogoča učenje na najboljših praksah s pomočjo strukturirane analize in ocenjevanja RADAR omogoča razumevanje ključnih prednosti in področij, ki so prednostno potrebna izboljšav, ter daje objektivno in mednarodno primerljivo oceno dosežene ravni odličnosti. V Sloveniji model odličnosti EFQM na podlagi Zakona o priznanju Republike Slovenije za poslovno odličnost že 20 let uporabljamo tudi kot osnovo za podeljevanje najvišje državne nagrade za poslovno odličnost – PRSPO.

Vloga SPIRIT Slovenija pri uresničevanju strategije poslovne odličnosti

SPIRIT Slovenija je nadgradila programski pristop, ki sloni na razvijanju zavedanja o pomenu poslovne odličnosti in spodbujanju organizacij, da stopijo na pot odličnosti. Za razliko od dosedanjega pristopa ta uvaja spodbude in podporo na celotni poti razvijanja odličnosti, v vseh njenih fazah: od prepoznavanja potrebe, preko zavezanosti odličnosti in primerov odličnosti na posameznih projektih oziroma področjih, do  razvijanja in prepoznavanja odličnosti na nacionalni ravni ter končno v mednarodnih, globalnih primerjavah. Nov program spodbujanja poslovne odličnosti opredeljuje mehanizme spodbujanja odličnosti, določa vloge in nosilce posameznih deležnikov sistema ter aktivnosti za razvijanje in krepitev potrebnih kompetenc tako svetovalcev kot ocenjevalcev.

Objavljen javni poziv za podjetja

Prvi korak operacionalizacije programa predstavlja pilotni projekt in pred kratkim na spletnih strani www.spiritslovenia.si objavljen Javni poziv za sofinanciranje sistematičnega razvoja poslovne odličnosti podjetij v letih 2018 in 2019. Cilj poziva je spodbuditi najmanj 16 podjetij iz treh ciljnih skupin k uvajanju sistemov sodobnega, celovitega in učinkovitega doseganja poslovne odličnosti po modelu EFQM. Tri ciljne skupine pokrivajo celotno razvojno pot odličnosti: od podjetij, ki šele stopajo na pot odličnosti, do tistih, ki že sistematično razvijajo odličnost z uporabo modela EFQM.

Na SPIRIT Slovenija verjamemo, da je uporaba modela odličnosti EFQM učinkovit pristop k trajnostnemu razvijanju konkurenčnosti in odličnosti slovenskega gospodarstva in države. Zato bomo v okviru svojih možnosti in pristojnosti s povezovanjem kompetenc relevantnih deležnikov zavzeto promovirali odličnost in zainteresiranim organizacijam nudili celovito in učinkovito podporo