Razvojno krmilo observatorija ZM

Za konkurenčnost države je potrebno zagotavljati dosledno ekonomsko politiko, umeščeno v razvojne cilje, sprejete z razvojnim dogovorom, v katerem se prepoznajo socialni partnerji in vsi ključni deležniki. Pobudnik in usmerjevalec te politike je Observatorij Združenja Manager.

Dogovor za višje plače je lahko dober motivator napredka, a vsebovati bo moral več kot samo en sklep. Ko iščemo razvojni dogovor za višje plače kot osrednji del družbenega dogovora, se moramo dogovoriti. Za začetek: ali želimo povišati tiste plače, ki so vezane na sedanja delovna mesta, ali pa želimo ustvariti razmere, ki bodo omogočale razvoj novih, bolje plačanih delovnih mest? Če drugo, nas čaka še kaj več kot davčno razbremenjevanje dohodkov iz dela.
 

Pet točk za višje plače

Observatorij Združenja Manager je v začetku leta 2019 podal pobudo za razvojni sporazum, ki vsebuje sestavine za strateško vodenje države. Za uresničitev družbenega dogovora ter korake k višjim plačam in dvigu dodane vrednosti bo potrebno:

1.                  vzdrževati in povečevati ravni zaposlenosti;

2.                  radikalno povečati vlaganja v izobraževanje in znanost;

3.                  pospešiti tehnološko in trajnostno tranzicijo;

4.                  vzpostaviti učinkovit sodni sistem, ki bo varoval dogovore in zasebno lastnino ter razlikoval javni interes od zasebnega.

5.                  preoblikovanje davčne politike in harmoniziranje regulatornih ukrepov in vzpodbud za spodbujanje konvergenčnega delovanja drugih štirih ciljev.

Observatorij Združenja Manager kot pobudnik tega razvojnega sporazuma upošteva, da gre najprej za dogovor med delodajalci, državo in delojemalci, ki naj ga podprejo vsi zainteresirani deležniki. Dogovarjanje med njimi je seveda na njih.

Kako deluje Observatorij

Observatorij je s sklepom Upravnega odbora maja 2019 utemeljen kot avtonomni notranji strokovni organ Združenja Manager. Strokovna delovna skupina je sestavljena iz vodstva in strokovnega jedra Združenja Manager ter vabljenih zunanjih strokovnjakov, zainteresiranih članov Upravnega odbora in Častnega razsodišča ZM ter podpornih partnerjev projekta.

Observatorij se preko publikacije in projekta Pogled neposredno umešča v javni dialog o razvojnih vprašanjih in ekonomski politiki Slovenije.

Dober sprejem Pogleda 2019, njegovih analiz, usmeritev in predlogov je sprožil več delovnih srečanj predstavnikov Observatorija z odločevalci in oblikovalci ekonomske politike v Sloveniji.

Publikacija Pogled izhaja četrtletno v Delu, na njegovih spletnih straneh in hkrati na spletnih straneh Združenja Manager, decembra pa izide v revialni obliki.

Dober sprejem Pogleda 2019 ter njegovih analiz, usmeritev in predlogov za delovanje ekonomske politike v Sloveniji je sprožil več delovnih srečanj predstavnikov Observatorija ZM z odločevalci in oblikovalci ekonomske politike v Sloveniji, med drugim z ministrico za delo, družino in socialne zadeve mag. Ksenijo Klampfer in državnim sekretarjem Tilnom Božičem, mag. Vojmirjem Urlepom, državnim sekretarjem v kabinetu Predsednika Vlade RS, s predsednico ZSSS Lidijo Jerkič in vodstvom Gospodarske zbornice Slovenije s predsednikom Boštjanom Gorjupom na čelu.

Jurij Giacomelli, pobudnik in odgovorni urednik Pogleda Članek je bil objavljen v 44. MQ reviji avgusta 2019.