Na kaj paziti, če ste ali boste uveljavljali proti-korona ukrepe v 2020

Pandemija covid-19 je preklicana, določeni interventni ukrepi in pogoji v zvezi z ukrepi pa obstajajo še naprej. V primeru neizpolnjevanja spodnjih pogojev bodo morala podjetja ugodnosti vračati. V nadaljevanju povzemamo ključne informacije, ki jih je treba upoštevati, če ste ali še boste uveljavljali katerega izmed interventnih ukrepov*, da vam pomoči ne bo treba vračati.

Podjetja, ki so prejemala povračilo nadomestila plače za začasno čakanje na delo

Upravičeni delodajalci so tisti, ki jim bodo po njihovi oceni prihodki v letu 2020 zaradi epidemije upadli za več kot 10 odstotkov glede na leto 2019. Če delodajalci niso poslovali v celotnem letu 2019 oziroma 2020, je treba izračunati in primerjati povprečne mesečne prihodke.

Za delodajalce, ki so uveljavili subvencijo po PKP1 in PKP2, še naprej ostaja v veljavi prepoved izplačila dobička, nakupov lastnih delnic ali lastnih poslovnih deležev, izplačil nagrad poslovodstvu oziroma dela plač za poslovno uspešnost poslovodstvu, izplačanih v letu 2020 oziroma za leto 2020. V nasprotnem primeru bi bilo treba prejeta sredstva vrniti skupaj z zakonsko določenimi zamudnimi obrestmi.

Dr. Nina Orehek Ručigaj, vodja davčnega in pravnega svetovanja, Unija Consulting

Dodatno svetujemo, da delodajalci skrbno shranijo registre o beleženju delovnega časa in kopije elektronskih sporočil zavodu za zaposlovanje.

Delodajalci ne smejo začeti postopka likvidacije v obdobju prejemanja sredstev in po prenehanju prejemanja sredstev, ki je enako obdobju prejemanja sredstev.

Subvencioniranje skrajšanja polnega delovnega časa

Po novem lahko delodajalci v obdobju od 1. junija 2020 do 31. decembra 2020 z namenom ohranitve delovnih mest uredijo kombinirano delo, in sicer delo s skrajšanim delovnim časom ob hkratni delni napotitvi na začasno čakanje na delo.

Pravico do subvencije lahko uveljavlja delodajalec, ki je pravna ali fizična oseba, ki je bil v Poslovni register Slovenije vpisan pred 13. marcem 2020, ki zaposluje delavce na podlagi pogodbe o zaposlitvi za polni delovni čas in ki ocenjuje, da najmanj 10 odstotkom zaposlenim mesečno ne more zagotavljati najmanj 90 odstotkov dela.

Pomembno pri uveljavljanju subvencije za skrajšani delovni čas:

– potrebno posvetovanje s predstavniki delavcev pri delodajalcu;
– pisna odredba delodajalca mora vsebovati obvezne sestavine;
– pravočasna vložitev vloge za dodelitev subvencije pri Zavodu RS za zaposlovanje ter obveščanje zavoda;
– omejitve v zvezi s postopki odpovedi pogodb o zaposlitvi;
– vodenje evidence o izrabi delovnega časa;
– prepoved izvedbe likvidacijskega postopka 

Seznam prejemnikov subvencije in podatki o višini prejetih subvencij predstavljajo informacijo javnega značaja in bodo javno objavljeni na spletni strani Zavoda RS za zaposlovanje.

v obdobju prejemanja sredstev in po prenehanju prejemanja sredstev, ki je enako obdobju prejemanja sredstev;
– prepoved izplačila dobička, nakupov lastnih delnic ali lastnih poslovnih deležev, izplačil nagrad poslovodstvu oziroma dela plač za poslovno uspešnost poslovodstvu, izplačanih v letu 2020 oziroma za leto 2020.

Delodajalci lahko izvajajo ukrep odreditve dela s skrajšanim delovnim časom ob hkratni delni napotitvi na začasno čakanje na delo do 31. decembra 2020 tudi v primeru, če jim subvencija ne bo dodeljena ali zanjo ne bodo zaprosili.

Na kaj še bodite pozorni v letu 2020, da boste usklajeni s pogoji interventnih ukrepov

Krizni dodatek. Delodajalci, ki ste bili zavezanci za izplačilo kriznega dodatka za delavce, preverite, ali ste znesek nakazali v pravilni višini, saj se zgolj pravilno izplačan dodatek oprosti plačila davkov in prispevkov.
Temeljni mesečni dohodek in oprostitev plačila prispevkov za podjetnike. Preverite upad prihodkov v letu 2020 in upoštevajte prepoved izplačila dobička, nakupov lastnih delnic ali lastnih poslovnih deležev, izplačil nagrad poslovodstvu oziroma dela plač za poslovno uspešnost poslovodstvu, izplačanih v letu 2020 oziroma za leto 2020.
Nadomestilo za delavce, ki niso mogli delati zaradi višje sile. Preverite upad prihodkov za več kot 10 odstotkov glede na leto 2019 in upoštevajte prepoved začetka postopka likvidacije v obdobju po prenehanju prejemanja sredstev, ki je enako obdobju prejemanja sredstev.

Posebnosti, ki veljajo za velika podjetja

Ob tem želimo opozoriti, da za velika podjetja obstajajo omejitve glede prejemanja javnih sredstev in bodo morala v določenih primerih presežek dovoljenih pomoči vračati. Pri tem je treba ustrezno preveriti PKP1 (meja 800.000 evrov pomoči) in v katerih primerih je treba pripraviti izračun nastale škode, kar bo treba poročati do 31. julja 2020 (Uredba o metodologiji za ocenjevanje škode).

V Unija Smart Accounting smo vzpostavili mehanizme za kontrolo vseh potrebnih kazalnikov, da bomo pravočasno opozorili naše stranke na posebnosti, ki veljajo pri uveljavljanju interventnih ukrepov. Na voljo smo vam tudi za pojasnila in vprašanja. Preverite.

**Zakon o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije covid-19 in omilitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo (Uradni list RS, št. 49/20 in 61/20), Zakon o interventnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic epidemije covid-19 (Uradni list RS, št. 80/20).

Dr. Nina Orehek Ručigaj, vodja davčnega in pravnega svetovanja, Unija Consulting