Olajšava: Vzemite, kar vam pripada!

Mnoga podjetja se ne zavedajo, da lahko nekatere stroške upravičeno opredelijo za stroške raziskav in razvoja (v nadaljevanju RR). Z ustrezno pripravo dokumentov in ob pravilnem evidentiranju RR lahko uveljavite občutno višje davčne olajšave iz tega naslova, za kar ni potrebno imeti registrirane razvojno-raziskovalne skupine, ne razvojnega oddelka, niti registrirane razvojno-raziskovalne dejavnosti.

Pogosto si podjetja napačno razlagajo, da je razvojno-raziskovalna dejavnost rezervirana za institute in univerze, ali da je za uveljavitev olajšave potrebno imeti registrirane razvojno-raziskovalne skupine, razvojni oddelek ali registrirano razvojno-raziskovalno dejavnost. Vse to bo najverjetneje sledilo, a kasneje. Pomembno je le, da je dejavnost podjetja usmerjena v odpiranje novih poti. Nedavna raziskava podjetja Deloitte je pokazala, da je koriščenje davčne olajšave za vlaganja v RR tudi med slovenskimi podjetji še premalo uporabljeno. Z dotacijami za RR je seznanjenih 37 % vprašanih podjetij, 32 % je z njimi sicer seznanjenih, a jih ne uporablja. Razloge za slabo obveščenost gre med drugim pripisati težavam pri prepoznavanju in načinu dokazovanja aktivnosti, ki bi sodile v RR, in nejasni oceni davčnih strokovnjakov o zneskih olajšav, pogojih za upravičenost in o izračunu stroškov. Slovenija sicer sledi strateškemu cilju EU, ki je: tri odstotke BDP nameniti za RR aktivnosti. »Trenutno smo na 2,6 %,« so povedali v Delloitu.

Država upošteva olajšavo na celoten vložek

Davčno olajšavo v višini 10 % zneska evidentiranih vlaganj v RR država priznava že od leta 2005. Omenjeni znesek je v letu 2010 narastel na 40 %, od leta 2012 pa je priznan v celoti, kar naj bi spodbudno vplivalo na obseg vlaganj podjetij v RR.

Davčno olajšavo lahko uveljavlja vsako podjetje, ki načrtno vlaga v RR in zadosti zahtevanim kriterijem. Foto: Dreamstime

Pogoje in način uveljavljanja olajšave bolj jasno opredeljujejo Zakon o davku od dohodkov pravnih oseb (ZDDPO-2), Zakon o dohodnini in Pravilnik o uveljavljanju davčnih olajšav za vlaganja v raziskave in razvoj. Osnovno merilo za  azločevanje RR od povezanih dejavnosti je, da mora biti v RR prisoten pomemben element novosti, in da gre za razreševanja znanstvene oziroma tehnološke nejasnosti.

Razvoj novega ali izboljšava že obstoječega

Olajšavo lahko uveljavlja vsako podjetje, ki načrtno ter sistematično vlaga v RR, ne glede na dejavnost, in zadosti zahtevanim kriterijem. Gre lahko za razvoj novega ali izboljšavo obstoječega materiala, proizvoda, procesa, sistema ali storitve, poslovnega modela, natančneje za razvoj konkretnih, praktičnih rešitev, razvoj orodij, vzorcev, kalupov, konstruiranje in preizkušanje prototipov ter modelov itd. Kaj podjetja najbolj bremeni pri pripravi potrebne dokumentacije? V prvi vrsti čas, saj je zahtevana dokumentacija obsežna. Morda je smiselno, da se predhodno posvetujete z zunanjim strokovnjakom. V vsakem primeru pa je pomembno, da verjamete v svoj razvoj in samozavestno pristopite k projektu, ki se vam bo dolgoročno obrestoval, in pri tem izračunate tudi davčne olajšave.

Davčno upravičen strošek, čeprav brez rezultata

Potek priprave je jasen. Podjetje mora oblikovati razvojni program oziroma načrt, kjer jasno določi namen in cilje, trajanje, predvidene rezultate in mejnike. Navesti mora potrebne vire za izvedbo projekta in opredeliti tveganja. Cilj projekta so rezultati, ki bodo prinašali gospodarske koristi oziroma ustvarjali prihodke. Tveganje, da rezultat ne bo takšen, kot smo si ga zadali, seveda je. Pri RR sta že po definiciji prisotna negotovost in tveganje. Podjetje lahko vlaga sredstva v RR, a na koncu pričakovanih rezultatov kljub temu ni. Je pa tudi to davčno upravičen strošek razvoja. Redna osnovna dejavnost podjetja in razvojne aktivnosti podjetja morajo biti jasno ločene.

Osnovno merilo za razločevanje RR od povezanih dejavnosti je, da mora biti v RR prisoten pomemben element novosti, in da gre za razreševanja znanstvene ali tehnološke nejasnosti.

Poleg davčnega vidika je potrebno upoštevati še računovodskega, zato je dobro sodelovanje razvojnega, finančnega in računovodskega oddelka nujno. Projekt mora biti evidentiran v računovodskih izkazih, skladen z računovodskimi standardi: vsi stroški morajo biti vidni na ločenem stroškovnem mestu. Nastavljene morajo biti vse potrebne evidence. Podjetja, ki nimajo sistema za merjenje porabe časa na posameznih projektih, bodo morala to urediti, saj bodo le tako lahko dokazovala stroške dela zaposlenih na razvojnih projektih. Načeloma se lahko projekta lotite kadarkoli, iz praktičnih razlogov pa je najbolj priporočljivo ob začetku tekočega bilančnega leta, saj boste najlažje zajeli vse podatke.

Vložek v RR ne sme presegati davčne osnove

Vemo, da se davčna osnova ugotavlja na podlagi prihodkov in odhodkov podjetja. Podjetje davčno osnovo lahko zniža za znesek vlaganj v RR. Ob koncu davčnega obdobja skupaj z oddajo zaključnega računa oddate tudi obrazec, v katerega se po skupinah vpišejo stroški raziskovalno-razvojnih projektov.  Prvo skupino sestavljajo notranje RR aktivnosti, ki obsegajo stroške materiala, storitev, dela, nakup RR opreme, stroške izobraževanj in zaščite intelektualne lastnine. V drugo spadajo zunanje RR aktivnosti, ki zajemajo stroške pogodb z zunanjimi strokovnjaki in raziskovalci oziroma stroške pogodb za izvajanje RR aktivnosti, sklenjenih z RR organizacijami in osebami, ki so registrirane za izvajanje RR dejavnosti.

Olajšave ne morete koristiti za razvojne projekte, ki so bili financirani v okviru nepovratnih sredstev iz slovenskega ali evropskega proračuna.

Znesek, vložen v RR, ne sme presegati višine davčne osnove. Podjetja lahko neizkoriščen del olajšave uveljavljate v naslednjih petih bilančnih obdobjih. Olajšave ne morete koristiti za razvojne projekte, ki so bili financirani v okviru nepovratnih sredstev iz slovenskega ali evropskega proračuna, saj bi to pomenilo dvojno financiranje.

‘Korajžno’ pri uveljavljanju olajšave

Marsikdaj je strah pred morebitnimi kontrolami in inšpekcijskimi pregledi vzrok, da podjetja pri uveljavljanju olajšave iz naslova RR niso bolj ‘korajžna’. Tudi zato znanih dobrih praks ni prav veliko, kar je po svoje tudi razumljivo: katero podjetje se želi sleči do spodnjega perila? Če pravilno pristopimo, imamo skrbno pripravljene vse dokumente in evidence, je bojazen odveč. Zakaj bi se odpovedovali sredstvom, ki vam pripadajo, ki so vaša? Davčna olajšava za vlaganja v RR je inštrument, s katerim želijo države članice EU krepiti razvojni ter inovacijski potencial podjetij in doseči zastavljeni strateški cilj, zapisan v lizbonski strategiji: nameniti tri odstotke BDP za vlaganje v RR ter posledično povečevati gospodarsko rast in globalno konkurenčnost.

Pod črto: z vlaganjem v RR prihranite

Primer 1: koliko davka od dobička plača podjetje, ki ne vlaga v RR
Prihodki: 2.000.000 EUR
Odhodki: -1.800.000 EUR
Osnova za plačilo davka od dobička: 200.000 EUR → podjetje plača 34.000 EUR davka od dobička

Primer 2: koliko davka od dobička plača podjetje, ki uveljavlja davčno olajšavo za vlaganja v RR:
Osnova za plačilo davka od dobička: 200.000 EUR
Znesek vlaganj v RR: -100.000 EUR
Osnova za plačilo davka od dobička: 100.000 EUR → ob upoštevanju olajšave plača 17.000 EUR davka od dobička.

Renata Weiss je svetovalka, specializirana za davčno optimizacijo stroškov raziskav in razvoja. Članek je bil objavljen v MQ reviji št. 32, septembra 2015