Odgovornost petih generacij za preboj

Žene nas ambicija rasti ter želja, da se slovenska podjetja v večji meri postavljajo na svetovni zemljevid.

Majniški deklaraciji, ki jo je na Kongresnem trgu prebiral izjemni Tone Pavček in s katero je bila prvič izražena tako odločna zahteva po suvereni in demokratični državi slovenskega naroda, je le deset dni kasneje sledilo manjše, a prav tako pomembno srečanje. Skoraj 250 prisotnih slovenskih managerk in managerjev je registrirala verifikacijska komisija 18. maja 1989 v Cankarjevem domu. Prav tam se je z ustanovnim zborom Društva poslovodnih delavcev Slovenije začela zgodba združenja. »V ozadju vsega je bila prikrita in podzavestna želja, da se v gospodarstvu in upravi uveljavita znanje in strokovnost nasproti ‘družbenopolitični primernosti’, učinkovitost poslovanja in tehnološki razvoj nasproti vseobvladujočemu voluntarizmu.« Tako se je začetkov spominjal Ivo Marenk, prvi predsednik združenja, ob njegovi 15. obletnici.

Smo v obdobju velikih sprememb za management

30 let le ni tako malo časa, o čemer priča dejstvo, da je leta 1989 skoraj 250 naših današnjih članov zaključevalo prvi ali drugi razred osnovne šole, nekaj se jih je šele učilo prvih besed, najmlajšega člana, rojenega leta 1993, pa še ni bilo na svetu. Danes Združenje Manager povezuje kar pet generacij in se, tako kot družba, uči medgeneracijskega sožitja, dvosmernega prenosa znanja in izkušenj ter novih pogledov na svet, družbo ter tisto, kar nam je vsem managerjem skupno in ključno – dobro vodenje.

Zakaj novi pogledi? Ko smo lani naše članice in člane povprašali o največjih izzivih, s katerimi se soočajo pri vodenju, jih je skoraj polovica izpostavila, da so ti povezani z razvojem oz. z rastjo podjetja in s kadri. 30 let za razvoj slovenskega podjetništva in sodobnega korporativnega upravljanja v okvirih tržne ekonomije ni malo, a v primerjavi s tradicijo mnogih držav tudi ni veliko. Izzivi rasti so zato pričakovani. Razvoj in rast podjetja člani navezujejo na razvoj njihovih vodstvenih kompetenc, tehnološki razvoj oz. digitalizacijo, globalizacijo in okolje, v katerem delujejo. Skupaj z mikro delovnim okoljem, učenjem vodenja z zgledom ter makro okoljem države, regulativami, izobraževalnim in davčnim sistemom so pred njimi tudi izzivi kadrov. V tekmi razvoja niso samo podjetja, ampak tudi države, pri čemer eni brez drugih ne morejo zmagovati. Za oboje globalno velja, da svojo konkurenčnost vedno bolj gradijo na ljudeh, človeškem kapitalu in na presežkih tehnologije. Management v svetu in pri nas je v obdobju velikih sprememb. Zato novi pogledi.

Večje zahteve po odgovornosti

Hierarhično organizirana podjetja s središčenjem moči in avtoritete v eni osebi počasi (včasih tudi prepočasi) prehajajo v sisteme, kjer je najvišje vodstvo ‘prvo med enakimi’. Čeprav še danes radi začrtamo meje med managementom in voditeljstvom, češ da managerji delajo stvari na pravi način, medtem ko voditelji delajo prave stvari (ang. Managers do things right; leaders do the right things.), pa v resnici voditeljstvo in management danes v praksi eden brez drugega ne moreta več zmagati. Prihodnost dela zahteva ustrezno razvite mehke veščine na eni strani in višek tehnologije v umetni inteligenci, robotiki, avtomatizaciji ter s tem višji produktivnosti in dodani vrednosti na drugi strani. Podnebne spremembe nas pri tem končno silijo, da pri vodenju podjetja razmišljamo tudi trajnostno. Prihodnost je zato rezervirana za tehnološko napredne, sodelovalne sisteme, zadosti agilne v implementaciji novih tehnologij in bolj etične v svojem delovanju, saj nove generacije prinašajo zahteve po večji odgovornosti do zanamcev in planeta. Agilnost, kreativnost, inovativnost, generacijske preobrazbe, kolektivno vodenje, timsko delo in še bi lahko naštevali trende ter oblike dela, ki zahtevajo spremembe v miselnosti in delovanju voditeljev.

Dodatne izzive podjetjem, njihovim lastnikom in managerjem postavljajo ambicija rasti ter želja, da se slovenska podjetja v večji meri postavljajo na svetovni zemljevid, kot so se do danes. Gospodarski kazalniki zadnjih let potrjujejo, da so slovenski managerji in podjetniki naravnani v pravo smer.

Ponovno je pred nami razvojni preboj. Ko se bomo leta 2039 ozrli nazaj, ob pol stoletja Združenja Manager, verjameva, da bo pet generacij ponosnih, da nam je uspelo. In da smo poslanstvo managementa v družbi odgovorno izpolnili.

Aleksander Zalaznik, predsednik Združenja Manager, in Saša Mrak,izvršna direktorica Združenja Manager Članek je bil objavljen v Zborniku ob 30. letnici Združenja Manager, maj 2019.