Od 0 do 30 in še naprej

Združenje Manager (ZM) je in še zavzema pomembno vlogo ter prostor na prehodu v novo družbeno in ekonomsko obdobje. Pomembno prispeva k spoznanjem, da so spremembe potrebne.

Pred tridesetimi leti sta se z družili dve iniciativi, Društvo poslovodnih delavcev in Liga direktorjev. Obe sta želeli nadgraditi dotedanje delo direktorjev, ki je temeljilo na planskih usmeritvah države.

ZM je bil sprva razumljen kot klub, ki združuje tiste, ki hočejo biti opaženi, saj v prejšnjem sistemu za to ni bilo veliko možnosti. Javnost si ni znala razložiti, kam združenje spada – v partijo ali v drugo, novo elito.

Kar nekaj let je trajalo, da je bilo ZM tudi v javnosti prepoznano kot stanovska organizacija, ki skuša v vodenje vpeljevati dobre prakse in gospodarstvu ter politiki nakazovati trende in cilje, ki jih moramo skupaj dosegati.

Pobudnik in podpornik sprememb

Novonastalo ZM je vključevalo vse gospodarske panoge. Spodbujalo je nove pristope in načine upravljanja ter članom nudilo pomoč pri njihovem uvajanju. Vodenje s cilji, uvajanje modela poslovne odličnosti, kasneje pa uvajanje tehnoloških napredkov. Tako so bili člani, ki so bili vodilni ali med vodilnimi v svojih podjetjih, tudi vzor in so dajali vzgled vsemu gospodarstvu. S tem so kazali pot za približevanje stopnji organiziranosti in uspešnosti podjetij na zahodu.

V prvem obdobju ozaveščanja o nujnosti uvajanja sprememb pri vodenju so na povabilo ZM k nam prihajali managerji iz zahodnega sveta, prinašali svoje izkušnje in pristope pri vodenju ter tako prispevali k razvoju managementa v Sloveniji. Management se je že začel prepletati z voditeljstvom.

V zadnjem obdobju pa že vključujemo univerzalne principe, ki izvirajo iz kulture in različnih znanosti, npr. matematike, fizike in logike, ter vključujejo univerzalne vsebine, kot so zlati rez, vibracija, resonanca in podobne.

Na prvem mestu jasne vrednote in cilji

Tako v slovenski družbi kot pri nekaterih članih ZM so se pojavili odkloni kot posledica izkrivljene lestvice vrednot. A ZM je pokazalo, da obstajajo vrednote in merila, ki jih moramo spoštovati, in tudi preko organa Častnega razsodišča po potrebi primerno ukrepalo.

Združenje Manager je pomemben akter v gospodarstvu, ki si postavlja visoke cilje in s tem kaže smer tudi drugim deležnikom.

Danes je pomemben akter v gospodarstvu, ki si postavlja visoke cilje in s tem kaže smer tudi drugim deležnikom. Z ambicioznimi načrti vpliva in je sogovornik GZS, sindikatov in politike, ki postavlja gospodarske okvire države.

Znotraj ZM delujejo sekcija managerk, mednarodna sekcija in sekcija mladih managerjev. Organizira izobraževanja; MQ konferenco, mentorstva, managerski kongres, in podeljuje nagrade za dosežke: Manager leta, Mladi manager in druge. Z izdajo revije MQ članom in ostali javnosti predstavlja dosežke, načrte in gospodarske trende v svetu. S publikacijo Pogled pa dviguje družbeno zavest, vrednote in odgovornost za našo deželo, naš prispevek k razvoju kritičnih pogledov, produktivnih rešitev in odgovorov na prihodnje izzive.

Iz vsega tega lahko izluščimo zanimiva spoznanja, ki so lahko naše vodilo: odločnost, pogum, znanje, odvračanje predsodkov, sodelovanje, inovativnost in odprtost za novosti. A ta vodila moramo uporabljati v skladu z etičnimi in poslovnimi načeli. Tako se na zanesljiv način in brez nepotrebnih, tveganih bližnjic daleč pride.  

Primož Klemen je soustanovitelj in partner v podjetju Profil. Članek je bil objavljen v MQ reviji št. 44 avgusta 2019.