Ljudje nas vedno lahko presenetijo

Že več kot 20 let delam v zavarovalniški industriji. Bila sem del različnih ekip, ki s(m)o na marsikaterih področjih orale ledino v Sloveniji. Kljub temu da so bili poslovni cilji in prioritete delovanja v teh zavarovalnicah različni, so se vse ves čas soočale s pomembnimi spremembami v zunanjem okolju.

Da bi se podjetje lahko spopadalo s spremembami v zunanjem okolju, da bi dosegalo zastavljene cilje, bilo poslovno uspešno in pri tem ustrezno obvladovalo tveganja, je po mojem mnenju potrebno dvoje: ustrezni notranji sistemi in ljudje. Oboje.

Mag. Katja Jelerčič je izvršna direktorica Prve osebne zavarovalnice in članica upravnega odbora sekcije managerk pri Združenju Manager.

Kljub temu da je prihodnost nepredvidljiva, menim, da je dolgoročno, strateško načrtovanje poslovanja eden ključnih notranjih procesov podjetja. Ta mora spremljati dolgoročne trende v zunanjem okolju, poznati svojo konkurenco in kupce ter si postaviti pošteno ogledalo z analizo lastnih prednosti in slabosti. Za dolgoročno uspešnost je izjemno pomembno, da si postavimo jasne, merljive, uresničljive cilje in da dolgoročno načrtujemo večje projekte ter ključne vire, kot so kadri in IT. Da bi uskladili delovanje vseh zaposlenih z zastavljeno strategijo, je pomembno, da so vključeni v njeno pripravo ter da so cilji posameznikov usklajeni s cilji podjetja. Da bi vedeli, ali je zastavljena strategija še vedno ustrezna in ali se cilji uresničujejo, je treba tekoče spremljati uresničevanje planov. 

Dobro napisana poslovna strategija družbe, ambiciozni poslovni plani, vzpostavljen sistem ciljnega vodenja z motivacijskim sistemom nagrajevanja in sodoben kontroling so le osnovni pogoj za dolgoročno uspešnost podjetja. Da bi podjetje zastavljene cilje tudi uresničevalo, pa so ključni ljudje. V prvi vrsti je ključna izbira poslovodstva družbe. Pomembno je, da v najvišjem vodstvu sedijo različni ljudje, saj s tem zagotovimo večjo širino pogledov, pestrost

Pomembno je, da v najvišjem vodstvu sedijo različni ljudje, saj s tem zagotovimovečjo širino pogledov, pestrostidej ter tehtanje poslovnih odločitev z več vidikov. Poleg same sestave je nujno tudi, da vodstvo deluje usklajeno. Da so odnosi korektni in spoštljivi, da različnost sprejemamoin cenimo. Da je vsak sposoben potlačiti del svojega ega v dobrobit podjetja.

idej ter tehtanje poslovnih odločitev z več vidikov. Poleg same sestave je nujno tudi, da vodstvo deluje usklajeno. Da so odnosi korektni in spoštljivi, da različnost sprejemamo in cenimo. Da je vsak sposoben potlačiti del svojega ega v dobrobit podjetja.

V tem vidim pomembno vlogo Združenja Manager, ki promovira različnost in uravnoteženost na vodstvenih položajih ter ustvarja in deli znanje vodstvenih veščin v slovenskem prostoru. Seveda je lahko vsako vodstvo uspešno le toliko, kolikor dobro ekipo sestavi in kolikor uspešno jo vodi. Za vodenje sprememb je po moji oceni ključna kritična masa posameznikov, ki so aktivni in proaktivni, ki vedno vidijo možnosti za izboljšave, se veselijo novih projektov in preizkušanja lastnih meja. S takimi posamezniki je užitek delati, včasih jim je le potrebno postaviti jasne meje, ker so sicer navajeni, da je ni ovire, ki ji ne bi bili kos.

V podjetjih pa žal nimamo vedno možnosti, da bi dobili in izbrali same ‘top performerje’. Uvajanje sprememb je za marsikoga naporno, nepotrebno dodatno delo, ki prinaša veliko negotovosti,

Svet se spreminja vedno hitreje in odgovornost vodij je prilagoditi delovanje podjetij izzivom prihodnosti. V močnem konkurenčnem boju bodo uspešnejša tista podjetja, ki bodo uspela pridobiti in zadržati odlične ekipe sodelavcev, ki pričakujejo in zahtevajo vrhunsko vodenje.

in vodje moramo znati ravnati tudi z manj motiviranimi zaposlenimi. Tudi v takem primeru je izredno pomembno, da so cilji družbe in posameznikov jasni. Da zaposlenim jasno komuniciramo, kaj od njih pričakujemo. Da jim razložimo, zakaj so spremembe pomembne, in jim nudimo vso potrebno podporo. Včasih mora vodja tudi pretehtati, ali ima v ekipi prave sodelavce, ki bodo želeli, znali in zmogli z njim uresničevati vizijo.

Svet se spreminja vedno hitreje in odgovornost vodij je prilagoditi delovanje podjetij izzivom prihodnosti. V močnem konkurenčnem boju bodo uspešnejša tista podjetja, ki bodo uspela pridobiti in zadržati odlične ekipe sodelavcev, ki pričakujejo in zahtevajo vrhunsko vodenje. Ne glede na to, koliko izkušenj imamo, nas lahko ljudje vedno presenetijo. Ključno je, da imamo ljudi radi, da smo odprtega duha, se učimo in izobražujemo, ostanemo radovedni in prilagodljivi pri delu z ljudmi, kajti le tako bomo lahko dolgoročno izpolnjevali svoje poslanstvo.

Mag. Katja Jelerčič, izvršna direktorica, Prva osebna zavarovalnica. Članek je bil objavljen v 49. številki MQ revije, novembra 2021.