Kako ustvarjamo dodano vrednost?

S pristopi sodobnega voditeljstva razvijamo misleča podjetja, ki ustvarjajo inovativne rešitve z višjo dodano vrednostjo.

Letos smo raziskavo o sodobnem voditeljstvu izvedli tretjič, v njej je sodelovalo 159 podjetij, kar je največ doslej. Z raziskavo ugotavljamo, v kateri fazi DUMO kolesa evolucije so slovenska podjejta. DUMO kolo evolucije ponazarja prehod organizacij skozi delovno, učečo se, mislečo in ozaveščeno fazo. Za delovno fazo je značilna osredotočenost na delavnost, ki se izraža v produktivnosti. V učeči se fazi je bolj v ospredju znanje, s katerim vplivamo na kakovost procesov, proizvodov in storitev. Za mislečo fazo je ključna ustvarjalnost zaposlenih, ki se odraža v inovativnih rešitvah. V ozaveščeni fazi pa razvijamo tudi intuicijo za gradnjo modrih rešitev za celotno skupnost in planet.

Vemo, da so za ustvarjanje večje dodane vrednosti potrebne inovativne rešitve, zato bi bilo optimalno, če bi večina slovenskih podjetij delovala v misleči fazi. Za prehod v mislečo fazo so potrebni pristopi sodobnega voditeljstva in veseli me, da se managerji tega zavedajo, saj je kar 73% anket izpolnil najvišji management, kar pomeni 116 najvišjih vodilnih.

Do sedaj se je izkazalo, da podjetja, ki so sodelovala v raziskavi, po rezultatih močno prehitevajo celotno slovensko gospodarstvo. Letos so največji razvojni premik naredila srednje velika podjetja, povsod pa zaznamo tudi večji poudarek na razvoj odnosov, kar je dobra osnova za uspešno soočenje s kriznimi situacijami. A ob tem vzbuja skrb, da sodelujoča podjetja v povprečju še vedno delujejo kot učeča se okolja, kar pomeni, da zaostajamo po inovacijskem potencialu in dvigu dodane vrednosti. Še bolj pa je zaskrbljujoč pomemben delež podjetij, ki so še vedno zasidrana v delovnem okolju, kar resno vpliva na zaostanek v konkurenčnosti.

Zato je pomembno, da se zavedamo, kje so naše ključne priložnosti in jih začnemo uresničevati:

– trajnostno vzdržne strategije in vodenje,

– inoviranje v poslovnih modelih, organizacijskih strukturah,

– več poudarka na medstrukturnih timih in kakovosti odnosov,

– mreženja,

– ozaveščanje o pomenu znanja (managerska orodja, digitalna pismenost).

Povratna informacija za hitrejši prehod v misleča okolja

Letošnja raziskava je ponudila novost: brezplačno povratno informacijo podjetjem ki jih zanima, v katero razvojno fazo se umeščajo in kakšen je njihov položaj glede na podjetja primerljive velikosti. Sodelujoča podjetja so dobila jasno vizualno predstavitev svojih rezultatov v primerjavi s poprečjem in s tem tudi odlično orodje za načrtovanje nadaljnjih korakov.

Pri nekaterih podjetjih odgovori izkazujejo veliko neskladnost in neustreznost organizacijske kulture, načina organiziranosti in odnosa do ljudi, znanj ali poslanstva, kar vpliva na nižjo učinkovitost in dobičkonosnost podjetij. Poleg tega pa razkorak med posameznimi področji za več kot eno evolucijsko fazo pomeni potencialne konflikte znotraj podjetja, zato je potrebno emu nameniti posebno pozornost.

Tudi za to bomo v novembru organizirali webinar, kjer bova z avtorico modela mag. Violeto Bulc predstavili, kako lahko model DUMO kolo evolucije in rezultate ankete uporabite pri načrtovanju aktivnosti za dvig dodane vrednosti. Osredotočili se bomo na izkazana neskladja, na zapiranje razvojnih razkorakov med posameznimi elementi opazovanja ter usklajenost organizacijske kulture, organizacijskih struktur, odnosa do trga z načinom vodenja.

Sprememba vodenja spreminja organizacijo

Dobro je vedeti, kako lahko s svojim načinom vodenja vplivamo na razvoj organizacije. V prvih dveh fazah DUMO kolesa evolucije, v delovni in učeči se fazi, je naloga vodje, da se usmerja v funkcije in operativne procese v organizaciji ter na zunanji svet. V misleči in ozaveščeni fazi pa se osredotoča na miselne procese in notranji svet zaposlenih. Ključna naloga vodje postaja osmišljanje dela, navdihovanje in spodbujanje ustvarjalnosti. Rezultat ustvarjalnosti so inovativni izdelki in storitve ali inovativni poslovni modeli.

Ustvarjalnost je iskanje nečesa, kar še ne obstaja. To je preskok od sistema nenehnih izboljšav obstoječih procesov. Gre za preskok v polje neznanega, kjer kreiramo ideje za rešitve, ki jih do sedaj še ni bilo. Vodja na ustvarjalnost ne more vplivati neposredno, temveč samo posredno, z usmerjanjem, svetovanjem, coachingom in navduševanjem. Postaja voditelj, ki razvija ljudi okrog sebe.

Vodja spodbuja sodelovanje med zaposlenimi, izmenjavo idej in njihovo plemenitenje. Pozoren je na razvoj kompetenc in negovanje ključnih vrednot organizacije. Opolnomoči sodelavce, da samostojno sprejemajo odločitve in prevzamejo odgovornost za razvoj ideje v inovacijo. Vodja sistematično vlaga v razvoj odnosov tako med zaposlenimi kot z drugimi deležniki organizacije – lastniki, kupci, dobavitelji, lokalno skupnostjo, izobraževalnimi institucijami, raziskovalno skupnostjo. Misleča organizacija se z inovativnimi izdelki in storitvami nenehno prilagaja potrebam skupin uporabnikov. Tako gradi svojo vodilno vlogo v tržnih nišah oziroma v modrih oceanih.

mag. Sonja Klopčič je vodja raziskave o sodobnem voditeljstvu Oktober 2020