Izzivi vodenja v hitrorastočih podjetjih

Zadnjih 15 let sem deloval na različnih funkcijah in projektih v številnih podjetjih, ki so se razlikovala po panogah, tržiščih in starosti. V tem času sem spoznal, da starost podjetja in zrelost panoge v veliki meri vplivata na način vodenja, saj mora ta resonirati z zrelostjo organizacije in dinamiko poslovanja. Pri tem je bistveno zavedanje, da v mladih podjetjih organizacijska kultura še ni tako močno razvita. Posledično se zaradi hitre dinamike in rasti poslovanja tudi sama identiteta podjetja v smislu »kaj smo in kaj počnemo« neprestano spreminja in se zato zaposleni z njo težje poistovetijo, kar pogosto rezultira v večji fluktuaciji.

Zato je ena izmed osrednjih nalog managerjev v mladih podjetjih, da zaposlenim podamo širšo sliko aktivnosti podjetja, zakaj to počnemo in kakšen je pomen. Vodje smo na ta način v nekakšni konstantni funkciji »lepila« med zaposlenimi, ki se nato iz nas skozi razvoj in s staranjem podjetja počasi prenaša v organizacijsko kulturo.

Vse te interakcije in procesi pa ne potekajo gladko, zato je treba izpostaviti vsaj dve področji, ki sta še posebej specifični in zahtevni v hitrorastočih podjetjih.

1. Razvoj mladega kadra

Zaposlovanje mladih za vsako podjetje pomeni veliko potenciala, sočasno pa s tem delodajalci prevzemamo tveganje, da mlad kader v podjetju ne bo ostal tako dolgo, kot bi si želeli. Gre za normalen evolucijski razvoj mladih, da po letu ali dveh poizkusijo še druga delovna okolja, saj le tako lahko ustvarjajo visoko dodano vrednost.

Celoten proces razvoja mladih z vidika vodij terja

Vodenje mladih in hitrorastočih podjetij je zahtevnejše, kot to velja za zrela podjetja. V mladih podjetjih se ni mogoče zanašati na hierarhijo odločanja in splošno sprejete norme in pravila, ki jih narekujeta zrela organizacijska kultura ter organizacijski postroj.

veliko angažiranosti, tako na področju mentorstva in osebnostnega razvoja posameznika kot tudi negovanja odnosov v posameznem oddelku, ki je konstantno na prepihu kadrovskih menjav.

Kot manager v hitrorastočem podjetju se predvsem ukvarjam z vprašanjem, kakšne vodstvene kompetence in veščine potrebujejo naši vodje. To je nujno tako za kakovosten in hiter razvoj kadra kot tudi za razvoj njihove pripadnosti in zagotovitve dolgoročnejše zaposlitve.

2. Hitra rast podjetja in dinamika sprememb

Hitra rast in velika dinamika sprememb prinašata tudi svoja pravila igre pri vodenju. Da bi dosegli želeno ravnanje zaposlenih, mora management preko izobraževalnega pristopa usposobiti in opolnomočiti zaposlene, da sami iščejo rešitve in prevzemajo odgovornost.

Slednje s sabo prinaša dva problema. V prvi vrsti izobraževanje vodij in zaposlenih terja čas, kar ne sovpada s potrebami hitrorastočega podjetja. Po drugi strani pa je večini zaposlenih zaradi

Ena izmed osrednjih nalog managerjev v mladih podjetij je, da zaposlenim podamo širšo sliko aktivnosti podjetja, zakaj to počnemo in kakšen je pomen. Vodje smo na ta način v nekakšni konstantni funkciji »lepila« med zaposlenimi, ki se nato iz nas skozi razvoj in s staranjem podjetja počasi prenaša v organizacijsko kulturo.

ukoreninjenih družbenih prepričanj neprijetno samostojno sprejemati odločitve. Zato se mora top management v takšnem okolju bistveno bolj vključevati v operativne aktivnosti, kjer delno pomaga vodjem premagovati vsakodnevne izzive, predvsem pa pri zaposlenih povečuje občutek varnosti in zmanjšuje stres, povezan s prevzemanjem odgovornosti.

Glede na izpostavljeno menim, da je vodenje mladih in hitrorastočih podjetij zahtevnejše, kot to velja za zrela podjetja. V mladih podjetjih se ni mogoče zanašati na hierarhijo odločanja in splošno sprejete norme in pravila, ki jih narekujeta zrela organizacijska kultura ter organizacijski postroj. Zato so ravno v tem okolju vodstvene kompetence managerjev vsakodnevno na preizkušnji in neposredno vplivajo na učinkovitost delovanja celotne ekipe in uspešnost podjetja.

Bogdan Pevec, finančni in operativni direktor družbe HS Plus, finalist za priznanje Mladi manager 2021 Članek je bil objavljen v MQ reviji št. 50, aprila 2022.