ESG načela so v tekmi neizbežna

Slovenska vodstva so od regionalnih (CEE) bolj ambiciozna, a v sami izvedbi aktivnosti za doseganje ESG (okoljskih, družbenih in upravljalskih) načel počasnejša. Le vsako peto slovensko podjetje verjame v svoj širši vpliv, vodstva tudi premalo vključujejo zaposlene.

Tako kažejo ugotovitve aktualne raziskave svetovalne hiše Kearney v sodelovanju z ljubljansko ekonomsko fakulteto in Združenjem Manager. »S širjenjem lokalnih podjetij na mednarodne trge, sprejemanjem predpisov Evropske unije ter izpostavljenosti potrošnikov globalnim novicam, ozaveščenost o ESG načelom in pomembnosti vpliva podjetij na družbo narašča. Podjetja morajo delovati skladno s pričakovanji širšega okolja in z zastavljeno ESG strategijo; oboje vedno bolj vpliva na finančno uspešnost,« je izpostavil dr. Mitja Pirc, direktor Kearneya na MQ konferenci Združenja Manager.

Podjetja usmerja v uravnoteženje: »Navkljub izzivom, s katerimi se na dnevni ravni soočajo vodstva: volatilnost cen, visoka inflacija, nestabilne oskrbne verige in globalna energetska kriza, je uravnoteženje kratkoročnih poslovnih izzivov z dolgoročnim poslanstvom potrebno za bodočo uspešnost podjetij ter širše družbe.«

ESG se prebija med cilje podjetij

Po svetu podjetja postavljajo ambiciozne cilje na področju ESG ter od svojih dobaviteljev in partnerjev zahtevajo enako. ESG igra vse večjo vlogo v odločitvah vlagateljev pri procesih upravljanja premoženja. Na svetovni ravni večina – kar 81 % – upravljalcev zajema ESG načela v investicijske procese.

Managerkam in managerjem je na MQ konferenci Združenja Manager dr. Mitja Pirc predstavil izsledke aktualne raziskave svetovalne hiše Kearney in ljubljanske ekonomske fakultete.

Kljub zaostajanju podjetij v CEE regiji – tako v prizadevanju za ESG in izvajanju agende ESG – ki jo razkriva omenjena raziskava, so si vodstveni delavci enotni: z dobro javno podobo lahko podjetja pridobijo konkurenčno prednost in uživajo večjo zvestobo strank. To bo v prihodnjih letih verjetno dvignilo prizadevanja za uresničevanje ESG načel med prednostne cilje podjetij.

Trend je opazen tudi na strani potrošnikov. V Sloveniji 83 % potrošnikov pripisuje trajnostnemu razvoju in družbeni kohezivnosti velik pomen. Zanimivo je odstopanje v ravnanjih: delež tistih, ki so v pripravljenih ravnati trajnostno, je manjši in znaša 61 %. Slovenski potrošniki so glede na ESG načela najbolj pripravljeni prispevati z recikliranjem, zmanjšanjem odpadkov ter povečanjem uporabe zelenega transporta.

Slovenska podjetja ambiciozna, a zaostajajo v izvedbi

Po rezultatih raziskave so slovenska vodstva podjetij od regionalnih (CEE) bolj ambiciozna: 89 % slovenskih vodilnih managerjev verjame, da njihovo podjetje namerava ustvariti širšo družbeno vrednost na področju upravljanja.

Po drugi strani so slovenska podjetja v izvedbi aktivnosti za dosego ESG načel bolj zadržana od podjetij v CEE regiji. V primerjavi z globalnimi vodstvenimi delavci smo najbolj prepričani o vplivu na zaposlene in na stranke in po drugi strani najmanj ambiciozni na področju trajnostnega razvoja in skrbi za posameznika. Slovenski managerji so tudi izrazito zadržani glede svojega vpliva na širšo skupnost, regijo in na globalno okolje so. Zgolj 21 % jih verjame, da imajo vpliv na regije, v katerih delujejo, kar je za kar polovico (50 %) manj kot velja za njihove globalne kolege.

Premalo vključevanja zaposlenih

K manjši aktivnosti slovenskih podjetij za doseganje ciljev ESG prispeva več dejavnikov. V procesih inovacij se podjetja predvsem usmerjajo na kupca. Le 3 % podjetij postavlja trajnost kot najbolj pomemben dejavnik za izbiro področij inovativnosti. Približno polovica (43 %) podjetij navaja, da imajo v podjetju strateški dokument, ki vključuje operativni načrt varovanja okolja vključno z merjenjem negativnih učinkov in merjenjem izpolnjevanja ciljev.

Pomenljiv je tudi podatek o vključevanju ljudi: trenutno le 22 % podjetij vključuje zaposlene v oblikovanje poslovne strategije. Izziv je tudi modernizacija vodenja: zgolj 20 % podjetij ocenjuje, da njihovi osnovni vodstveni procesi, kot so razvoj poslovne strategije, izvedba, načrtovanje in alokacija virov, delujejo kot integriran sistem, povezan z najsodobnejšimi orodji.

Več strateškega ravnanja s kadri

Veliko prostora za izboljšanje zasledovanja ESG ciljev v Sloveniji je tudi na kadrovskem področju. V le 13 % primerov kadrovska služba namenja več kot polovico svojega časa strateškim aktivnostim, kot so karierni razvoj in pridobivanje ter razvoj talentov. Katalog delovnih mest s kompetencami in programi kariernega razvoja ima v celoti razvit 41 % podjetij. Slovenska podjetja ne namenjajo pretirane pozornosti ustvarjanju pogojev za enakopravno vključenost. Le četrtina jih ocenjuje, da te programe ima, polovica izmed teh tudi meni, da je zastavljene cilje dosegla.

Kako zagotoviti uveljavitev ESG načel?

Kljub kratkoročnim poslovnim izzivom v svoj urnik postavljajmo dolgoročno poslanstvo.

Osvežimo poslanstvo ter postavimo ambiciozne in hkrati pragmatične cilje.

V posodobitev poslanstva vključimo zaposlene in ključne deležnike.

Poslanstvo vpnimo v kulturo podjetja in ga komunicirajmo transparentno, avtentično in natančno.

Izvedba naj bo dosledna in usklajena s tistim, kar komuniciramo.

Edita Krajnović, direktorica Mediad Članek je bil prvotno objavljen v Dnevniku 25. julija.