Biti član se izplača. Preverjeno.

Podjetja, ki jih vodijo managerji, povezani v stanovska združenja, dokazano poslujejo bolj dobičkonosno. Podjetja pod vodstvom članov ZM so v zadnjem letu občutno povečala produktivnost.

Bisnode je v sodelovanju z Združenjem Manager septembra izvedel raziskavo poslovne uspešnosti podjetij v Sloveniji in Srbiji, katerih vodilni so povezani v managerska združenja, tj. v Združenje Manager (ZM) in Srpsko asocijacijo menadžera (SAM). Analiza je pokazala, da so podjetja članov obeh združenj nadpovprečno uspešna. Poslujejo z večjo nančno stabilnostjo – oboji dosegajo nančno oceno B – kot povprečje slovenskega in srbskega gospodarstva. Ocena likvidnosti je prav tako višja pri podjetjih članov združenj v primerjavi z gospodarstvom, kar pomeni, da imajo možnosti večjega investicijskega toka in pridobivanja nančnih sredstev. Ugotovili smo še, da se plačilne navade ‘članov’ v obeh državah ne razlikujejo od povprečja oz. izražajo plačilno politiko gospodarskega povprečja. Imajo pa glede na indeks BSX, tj. Bisnode indeks uspešnosti, ki meri pro tabilnost in uspešnost podjetja z vidika vseh deležnikov, podjetja pod vodstvom članov obeh združenj večji potencial za rast kot povprečje gospodarstva.

Podjetja pod vodstvom managerjev, članov združenj SAM in ZM, so na obeh trgih nadpovprečno uspešni.

Čisti dobiček slovenskega in srbskega gospodarstva se povečuje

Delež čistega poslovnega izida oz. do- bička podjetij članov ZM in SAM se v obeh gospodarstvih zmanjšuje, pred- vsem zaradi povečanega uspešnega po- slovanja ostalega dela gospodarstva. Se pa delež, ki ga prispevajo podjetja, ki jih vodijo člani združenj, v obeh gospodar- stvih giblje okoli 30 %.

Čisti dobiček podjetij, katerih vodilni so vključeni v ZM in SAM se v obeh gospodarstvih zmanjšuje na račun uspešnega poslovanja celotnega gospodarstva.

Produktivnost podjetij, ki jih vodijo člani ZM, v letu 2016 vidno navzgor

Kljub nespodbudnim podatkom OEDC, da je produktivnost slovenskega gospodarstva 20 % nižja od povprečja EU, imajo podjetja pod vodstvom članov Združenja Manager razloge za optimizem. V letu 2016 so namreč občutno povečali svojo produktivnost pri ustvarjanju prihodkov. Kljub konstantnemu deležu števila zaposlenih v obdobju 2014–2016 so delež ustvarjenih prihodkov v letu 2016 glede na leto poprej povečali iz 25 % na 32 %.

Produktivnost podjetij, ki jih vodijo člani, vključeni v ZM, je iz 25 % v letu 2015 lani poskočila na 32 %.

Podjetja pod vodstvom članov nadpovprečna po vseh ključnih finančnih kazalnikih

Podjetja, ki jih vodijo člani obeh stanovskih združenj, v primerjavi z ostalim gospodarstvom izrazito izstopajo po ključnih finančnih kazalnikih. V Sloveniji izstopa dodana vrednost na zaposlenega, katere povprečje med podjetji, ki jih vodijo člani ZM, znaša 51.000 evrov, medtem ko je povprečna dodana vrednost v slovenskem gospodarstvu 42.000 evrov.

V Sloveniji izstopa dodana vrednost na zaposlenega, katere povprečje med podjetji, ki jih vodijo člani ZM, znaša 51.000 evrov.

V Srbiji podjetja, ki jih vodijo člani SAM, opazno
odstopajo od povprečja gospodarstva po ustvarjenem dobičku na zaposlenega, saj ta z 8.749 evri skoraj dosega ustvarjen dobiček na zaposlenega slovenskih podjetij pod vodstvom članov ZM. Kljub temu velja spomniti, da je dodana vrednost na zaposlenega v Srbiji znatno nižja: v povprečju gospodarstva znaša slabih 2.500 evrov; v podjetjih, kateri managerji so člani SAM pa 9.905 evrov.

Napoved za prihajajočih 12 mesecev

Podjetja, ki jih vodijo člani slovenskega ZM in srbskega združenja SAM po Bisnode napovednem modelu v naslednjih 12 mesecih izkazujejo nad- povprečno likvidnost – v Sloveniji jo izkazuje 84 % podjetij ‘članov’, v Srbiji pa kar 96 %. To pomeni, da se bodo v primerjavi s povprečjem obeh gospodarstev člani lažje financirali in pridobivali finančna sredstva.

Marko Srabotnik je direktor za poslovne rešitve v Bisnode Južni trg. Članek je bil objavljen v MQ reviji št. 39, novembra 2017